Chèn video từ youtube vào landing page

Để chèn video vào Landing page các bạn sử dụng phần tử HTML. Để thêm phần tử HTML vào trong landing page,các bạn chọn vào mục Content,tìm tới HTML, giữ chuột kéo và thả vào khu vực mà bạn muốn thêm vào.

Sau đó click vào phần tử trong landing page và chỉnh sửa, ô được đánh dấu màu đỏ phía dưới là ô lệnh của HTML

Chèn đoạn mã sau vào ô lệnh của HTML :

<script src="https://app.clickbot.vn/assets/js/video.js"></script>
<div data-youtube-video="fOaIVlJnCrA"
     data-height="630px"></div>

Và thay nội dung của bạn vào 2 biến sau:

  • data-youtbe-video: ID video trên youtube bạn muốn thêm vào.

  • data-height : Chiều cao của video,ví dụ 270px

Như vậy là bạn đã chèn xong video vào Landing page.

Last updated