Truyền dữ liệu từ ladipage về clickbot

Hướng dẫn đấu nối clickbot và ladipage để truyền dữ liệu thông tin đơn hàng của khách về clickbot và gửi tin messenger tự động confirm đơn hàng cho khách!

Last updated