Tạo đồng hồ đếm ngược trong landing page

Để tạo đồng hồ đếm ngược trong Landing page các bạn sử dụng phần tử HTML. Để thêm phần tử HTML vào trong landing page,các bạn chọn vào mục Content,tìm tới HTML, giữ chuột kéo và thả vào khu vực mà bạn muốn thêm vào.

Sau đó click vào phần tử trong landing page và chỉnh sửa, ô được đánh dấu màu đỏ phía dưới là ô lệnh của HTML

Chèn đoạn mã sau vào ô lệnh của HTML :

<script src="https://app.clickbot.vn/assets/js/countdown.js"></script>
<div data-countdown=""
data-type="evergreen"
data-evergreen-hours="10"
data-evergreen-minutes="02"
	data-show-days="true"
	data-show-hours="true"
	data-show-minutes="true"
	data-show-seconds="true" 
	data-background-color="#5551A6"
	data-digits-color="#fff"
	data-label-color="#fff"
	data-days-label="Ngày"
	data-hours-label="Giờ"
	data-minutes-label="Phút"
	data-seconds-label="Giây"
	data-expired-redirect-url=""
></div>

Trong đó:

 • data-evergreen-hours: hẹn giờ

 • data-evergreen-minutes: hẹn phút

 • data-show-days: có hiển thị ngày không?("true"/"false")

 • data-show-hours: có hiển thị giờ không?("true"/"false")

 • data-show-minutes: có hiển thị phút không?("true"/"false")

 • data-show-seconds: có hiển giây ngày không?("true"/"false")

 • data-background-color: điền mã màu nền

 • data-digits-color: điền mã màu của số

 • data-label-color: điền mã màu của nhãn (ngày, giờ, tháng, năm)

 • data-days-label: điền nhãn cho ngày (ví dụ: Ngày hoặc day)

 • data-hours-label: điền nhãn cho giờ (ví dụ: Giờ hoặc hour)

 • data-minutes-label: điền nhãn cho phút (ví dụ: Phút hoặc ph)

 • data-seconds-label: điền nhãn cho giây (ví dụ: giây hoặc s)

 • data-expired-redirect-url: điền link sau khi hết thời gian đếm ngược kết thúc, nếu ko muốn dịch chuyển đi đâu thì để ""

Last updated