Khách hàng bên ngoài

Là tệp khách hàng chưa bao giờ tương tác qua Messenger nhưng bạn có thông tin về khách hàng,tối thiểu có Tên và email hoặc số điện thoại.

Last updated