Thiết lập tin nhắn bắt đầu

Tin nhắn bắt đầu là tin nhắn hiển thị sau khi khách hàng mới nhấn nút Bắt đầu để chat với page!

Để thay đổi cài đặt các bạn hãy vào mục Cài đặt Bot trong mục AUTOBOT, chọn Trang mà bạn muốn cài đặt và tìm mục Cài đặt nút hành động,bấm chọn Thay đổi cài đặt và chọn vào Mẫu bắt đầu

Tại đây các bạn có thể chỉnh sửa được câu chào mừng của page với khách hàng.

Tại Kiểu trả lời các bạn có thể chọn được rất nhiều định dạng trả lời cho câu trả lời.

Sau đó hãy thêm nội dung cho câu chào mừng khách hàng của bạn.

Các bạn có thể cài đặt các hiệu ứng như Gõ trên màn hình và Độ trễ trả lời để tăng độ giống với con người cho câu trả lời tự động của bạn.

Nếu muốn thêm câu trả lời hãy ấn vào nút Thêm trả lời và cài đặt giống như trên. Nhấn Cập nhật để hoàn tất cài đặt của bạn.

Last updated