Nhãn/ Tag

Để phân loại khách hàng theo các nhóm với mục đích chăm sóc khác nhau

Để kiểm tra các nhãn đã tạo ra để quản lý các nhóm khách hàng khác nhau các bạn hãy chọn vào ô Nhãn/Tag trong mục Khách hàng Messenger của tính năng MINI CRM

Tại đây các bạn có thể kiểm tra toàn bộ nhãn mà đã tạo ra. Các bạn có thể lọc nhãn theo Trang trong ô Tên Trang. Có thể xoá nhãn không cần thiết đi bằng cách ấn nút xoá có biểu tượng hình thùng rác hoặc nếu muốn tạo nhãn mới thì ấn nút Nhãn mới.

Đặt tên cho nhãn,chọn Trang quản lý của nhãn trong mục tên Trang và ấn Lưu

Last updated